Dohoda o spolocnej správe

Ochranné združenie interpretov Slovenska /OZIS/ má uzatvorenú dohodu o spolocnej správe

 

Aktuality: Genéza súdnych sporov s RTVS

OZIS je s RTVS v súdnych sporoch od roku 2013


Co je OZIS

Naše obcianske združenie sa venuje nasledujúcim cinnostiam:

  •  Obcianske združenie, ktoré zastupuje a spravuje majetkové práva výkonných umelcov.
  •  OZIS je organizácia kolektívnej správy práv, ktorej na túto cinnost bolo udelené oprávnenie MK SR podla platného autorského zákona c. 185/2015.
  •  OZIS je organizácia - združenie fyzických osôb podla Zák.c.83/1990 Z.z., reg.c.MVSR-VVS/1-900/90-5827 s vlastnou právnou subjektivitou so sídlom na území Slovenskej republiky.
  •  Nezárobková organizácia, ktorá vo vlastnom mene vyberá, rozdeluje, spravuje a zabezpecuje ochranu práv výkonných umelcov podla platného Autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov.
  •  Náklady spojene s výkonom kolektívnej správy sa uhrádzajú zrážkou z vybraných odmien, z náhrad odmien, z clenských príspevkov a iných príjmov.

Pozrite si stanovy Ochranného združenia interpretov Slovenska

Stanovy boli schválené Valným zhromaždením OZIS dna 09.12.2015


Na nasledujúcej linke si môžete pozriet záznam nášho združenia
v evidencii obcianskych združení.

Zabezpecuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drienová 22, 826 86 Bratislava 29


História OZIS

Ochrana práv výkonných umelcov má dlhorocnú tradíciu. Už v roku 1955 vznikla v Prahe ochranná organizácia výkonných umelcov – ako jedna z prvých organizácií tohto druhu na svete. 

Clenstvo v medzinárodných organizáciách

Naše združenie je clenom viacerých medzinárodných organizácií venujúcich sa kolektívnej správe práv

Výbor OZIS

Výbor je v období medzi Valnými zhromaždeniami najvyšším orgánom OZIS. Výbor má 3 clenov, ktorí sú volení Valným zhromaždením.

 


Na nasledujúcej linke si môžete pozriet naše oprávnenie
na výkon kolektívnej správy práv.

Udelilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia médií, audiovízie a autorského práva
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1


2647

zastupovaných výkonných umelcov

280

zastupovaných súborov

176

zastupovaných dedicov


Pozrite si nový autorský zákon uverejnený 5.8.2015 s úcinnostou od 1.1.2016

Zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky rocník 2015