História

Ochrana práv výkonných umelcov má dlhoročnú tradíciu. Už v roku 1955 vznikla v Prahe ochranná organizácia výkonných umelcov – ako jedna z prvých organizácií tohto druhu na svete. K medzinárodnej dohode o ochrane práv výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových a televíznych organizácií /Rímsky dohovor/ pristúpila bývalá československá vláda v poradí ako tretí európsky štát v roku 1964. Vtedajšia československá republika sa aktívne zúčastňovala na všetkých najdôležitejších medzinárodných autorsko-právnych dohodách.

Do roku 1975 zabezpečovalo ochranu práv výkonných umelcov ľudové družstvo s celoštátnou pôsobnosťou so sídlom v Prahe. V súvislosti s priznaním výhradného oprávnenia SOZA na ochranu práv výkonných umelcov a následne na zmenu zriaďovacej listiny a štatútu SOZA bol v rámci SOZA vytvorený samostatný odbor poverený vykonávaním tejto činnosti na Slovensku. Na základe § 44 ods.1 vtedy platného zákona č.35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach /autorský zákon/ priznalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky č.MK8432/75-Um z 26.novembra 1975 Slovenskému ochrannému zväzu autorskému pre práva k hudobných dielam, aby s účinnosťou od 1.januára 1976 výhradné oprávnenie na ochranu práv výkonných umelcov podľa článku II. časti autorského zákona v samostatnom útvare. Tento odbor fungoval samostatne až do 31.decembra 1991.

Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo dňa 9.decembra 1991 č. MK – 2709/1991 bolo k 1.januáru 1992 zriadené Ochranné združenie interpretov Slovenska so sídlom v Bratislave. Týmto rozhodnutím MK SR č. MK -2415/1991 z 9.decembra 1991 bola vyčlenená ochrana práv výkonných umelcov a výrobcov zo Slovenského ochranného zväzu autorského do Ochranného združenia interpretov Slovenska ako samostatnej ochrannej spoločnosti.. Na základe Delimitačného protokolu bol majetok a pracovno- právne vzťahy prevedené do Ochranného združenia interpretov Slovenska. V máji 1992 boli registrované platné Stanovy OZIS na Ministerstve vnútra SR.

OZIS ako ochranná spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe právoplatného Oprávnenia udeleného MK SR pod 1/2004 a neskôr č.1/2007.