Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Ochranného združenia interpretov Slovenska /OZIS/ , ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2023 /utorok/ o 11,00 hod. v sídle OZIS, Tomášiková 5/A Bratislava

 

Dohoda o spoločnej správe

Ochranné združenie interpretov Slovenska /OZIS/ má uzatvorenú dohodu o spoločnej správe

 

Aktuality: Genéza súdnych sporov s RTVS

OZIS je s RTVS v súdnych sporoch od roku 2013


Čo je OZIS

Naše občianske združenie sa venuje nasledujúcim činnostiam:

  •  Občianske združenie, ktoré zastupuje a spravuje majetkové práva výkonných umelcov.
  •  OZIS je organizácia kolektívnej správy práv, ktorej na túto činnosť bolo udelené oprávnenie MK SR podľa platného autorského zákona č. 185/2015.
  •  OZIS je organizácia - združenie fyzických osôb podľa Zák.č.83/1990 Z.z., reg.č.MVSR-VVS/1-900/90-5827 s vlastnou právnou subjektivitou so sídlom na území Slovenskej republiky.
  •  Nezárobková organizácia, ktorá vo vlastnom mene vyberá, rozdeľuje, spravuje a zabezpečuje ochranu práv výkonných umelcov podľa platného Autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov.
  •  Náklady spojene s výkonom kolektívnej správy sa uhrádzajú zrážkou z vybraných odmien, z náhrad odmien, z členských príspevkov a iných príjmov.

Pozrite si stanovy Ochranného združenia interpretov Slovenska

Stanovy boli schválené Valným zhromaždením OZIS dňa 09.12.2015


História OZIS

Ochrana práv výkonných umelcov má dlhoročnú tradíciu. Už v roku 1955 vznikla v Prahe ochranná organizácia výkonných umelcov – ako jedna z prvých organizácií tohto druhu na svete. 

Členstvo v medzinárodných organizáciách

Naše združenie je členom viacerých medzinárodných organizácií venujúcich sa kolektívnej správe práv

Výbor OZIS

Výbor je v období medzi Valnými zhromaždeniami najvyšším orgánom OZIS. Výbor má 3 členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením.

 


Na nasledujúcej linke si môžete pozrieť naše oprávnenie
na výkon kolektívnej správy práv.

Udelilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia médií, audiovízie a autorského práva
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1


2647

zastupovaných výkonných umelcov

280

zastupovaných súborov

176

zastupovaných dedičov


Pozrite si nový autorský zákon uverejnený 5.8.2015 s účinnosťou od 1.1.2016

Zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ročník 2015