Informácie o osobných údajoch

Od 25.5.2018 je úcinná nová legislatíva Európskej únie - Nariadenie GDPR, ktoré upravuje podmienky ochrany osobných údajov.  
Úcelom novej legislatívy je dat vám väcšiu kontrolu nad tým, ako sú vaše osobné údaje používané. 

Podla Nariadenia GDPR sme v OZISe upravili podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch. 
Ochrana osobných údajov  je vysokou prioritou.

 

Informácie k spracúvaniu osobných údajov v spolocných výberoch

OZIS má s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s:

LITA, autorská spolocnost;
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský,
SLOVGRAM, nezávislá spolocnost výkonných umelcov a výrobcov
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

uzavreté nasledovné dohody o spolocnej správe:

pre oblast vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu, pre oblast použitia káblovou retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 2 Autorského zákona a použitia retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 1 Autorského zákona, pre oblast technického predvedenia predmetov ochrany a verejného prenosu v prevádzkarnach prostredníctvom technického zariadenia.

 

Kontaktné miesto spolocných prevádzkovatelov

(t.j. organizácií kolektívnej správy práv zapojených do spolocných výberov)

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
E-mail: zodpovednaosoba@soza.sk
Tel. c.: (02) 50 20 27 37


 
 

Kontakt na zodpovednú osobu

E-mail: zodpovednaosoba@ozis.sk
Tel. c.: (02) 43 33 50 61