Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Ochranného združenia interpretov Slovenska /OZIS/,
ktoré sa uskutoční dňa 2. júla 2018 /pondelok/ o 11,00 hod. v sídle OZIS,
Tomášiková 5/A Bratislava

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie od posledného Valného zhromaždenia
  4. Správa kontrolnej komisie
  5. Schválenie Výročnej správy OZIS
  6. Situácia ohľadne RTVS
  7. Diskusia
  8. Uznesenia
  9. Záver

 

 

 

Svoju účasť prosím potvrďte do 27. 6. 2018 na tel. 02/43 33 50 61
e-mail: ozis@ozis.sk


V Bratislave, dňa 5. 6. 2018